Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Articles

Abstract

Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Operasi Penambahan dan Penolakan Pecahan dalam Kalangan Murid Tahun Empat

Yusri Abdullah, Rosnaini Mahmud, Habibah Ab. Jalil & Shaffe Mohd Daud

Reaksi Pelajar terhadap Program Pendidikan Luar dan Hubungannya dengan Pengetahuan, Sikap dan Kemahiran

Shamsulariffin Samsudin, Borhannudin Abdullah & Chee Chen Soon

Faktor Peramal Pengurusan Hutang dalam Kalangan Pekerja Muda 

Nuraini Abdullah & Mohamad Fazli Sabri

Hubungan antara Amalan Kepemimpinan Distributif Pengetua dan Kepemimpinan Guru di Sekolah Menengah

Azhar Harun, Ramli Basri, Zaidatol Akmaliah Lope Pihie & Soaib Asimiran

Meneroka Peranan dan Komitmen di Sebalik Pemilihan Kerjaya Pengasuh TASKA

Che’ Rozaniza Azizan, Samsilah Roslan, Siti Nazurana Konaen, Noorlila Ahmad & Hasny@Yanti, Z.

Ciri-ciri Sahsiah bagi Kemasukan Pelajar ke Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Ulul Albab Menurut Perspektif Pihak Pentadbir

Siti Solehah Ibrahim & Umi Kalthom Abdul Manaf

Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Daerah Petaling Perdana

Norlizah Mat Ali & Fadzilah Abd Rahman

Pengaruh Dorongan Sosial terhadap Efikasi Swadiri Komputer dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah

Ahmad Fauzi Mohd Ayub & Wan Marzuki Wan Jaafar

Pengetahuan dan Kefahaman Skop Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah

Rozita Radhiah Said, Abdul Rasid Jamian & Azhar Md. Sabil